Ζιάμος Παναγιώτης – Ο φωτογράφος της Εράτυρας

Σχολιασμός